12 ก.ย. 2555

เทคนิคการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึก


เทคนิคการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึก มีหลายเทคนิค ในที่นี้เสนอเพียง 2 เทคนิค คือ
1. เทคนิคการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ความรู้สึกกับความคิดและพฤติกรรม
อารมณ์ความรู้สึกของบุคคล มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความคิดและพฤติกรรม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง อารมณ์ความรู้สึก จึงสามารถทำได้ด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม เมื่อบุคคลเผชิญกับเหตุการณ์ที่มีผลให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกทางลบ มีวิธีจัดการเพื่อ เปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึก โดยมีขั้นตอนดังนี้
 (1) ขั้นวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม
1.1 ระบุข้อมูลของเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกทางลบ ตามสภาพการณ์ที่ปรากฏ โดยใช้หลัก ใคร ทำอะไร ที่ไหน และ เมื่อไร เช่น "เมื่อบ่ายวันนี้ ฉันเห็นเขาเดินกับผู้หญิง คนหนึ่งที่หน้าห้องสมุด"
1.2 ความคิดหรือความเชื่อที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลตีความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น "เขาคงเปลี่ยนใจจากฉันไปชอบผู้หญิงคนนั้นเสียแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเขาคงต้องสิ้นสุดลงแน่แล้ว"
1.3 อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการตีความเช่นนั้น เช่น "เสียใจ น้อยใจ กังวล"
 (2) ขั้นการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึก
ขั้นการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึก เป็นการโต้แย้งกับความคิด ที่ไม่ถูกต้องหรือความเชื่อผิด ๆ ของตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 นำความคิดหรือความเชื่อที่บั่นทอนอารมณ์ความรู้สึกของตนเองมาแยกออก
เป็น 2 ส่วนที่สำคัญ คือ ความคิดที่เป็นการตีความเหตุการณ์ และความคิดที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า มาวิเคราะห์ เช่น
ความคิดตีความ: " เขาเดินกับผู้หญิงคนอื่น เขาคงเปลี่ยนใจไปชอบคนอื่นแทนเราแล้ว"
การคาดการณ์ล่วงหน้าในทางเลวร้าย : "ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเขาคงจะต้องสิ้นสุดลงแน่แล้ว"

2.2 วิเคราะห์ความคิดตนเองว่าเป็นความจริง ถูกต้องแน่หรือไม่ มีหลักฐาน เพียงพอให้สรุปความเช่นนั้นหรือไม่มีโอกาสที่ความคิดของเราผิดพลาดได้หรือไม่ สิ่งที่คิดอาจเป็นอย่างอื่นได้หรือไม่ เช่น "เราเพียงเห็นเขาเดินกับผู้หญิงอื่น และก็ไม่เห็นท่าทีที่เขาสองคนสนิทกัน มากกว่าการเป็นเพื่อน ความคิดแบบนี้ทำลายอารมณ์ตนเองเปล่า ๆ " 
 2.3 การเปลี่ยนความคิดใหม่ ด้วยการใช้ความคิดที่ใช้เหตุใช้ผล โดยคิด ความเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ และไม่ด่วนสรุปโดยไม่มีหลักฐาน เช่น
" ฉันยังไม่รู้แน่ชัดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้หญิงคนนั้นการที่คิดว่าเขาไปชอบคนอื่นเสียแล้วนั้นเป็นการด่วนสรุปเกินไปของเรา เขาอาจเป็นเพียงเพื่อนกันก็ได้ ฉันจะต้องดูเหตุการณ์ต่อไปก่อนหรือไม่ก็จะลองถามเขาดูว่าผู้หญิงคนนั้นคือใคร"
2.4 ฝึกเปลี่ยนความคิด ตามวิธีการข้อ (2.3) เพื่อให้ความคิดที่ใช้เหตุใช้ผลและ การคิดแบบสมดุลที่มีทั้งทางบวกและทางลบและไม่ด่วนสรุปโดยไม่มีข้อมูลแน่ชัดเช่นนี้ จะได้คงอยู่ต่อไปและสามารถทำได้อย่างเป็นอัตโนมัติ
2. เทคนิคการผ่อนคลาย (Relaxation)
การผ่อนคลาย เป็นวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ ในการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ ความรู้สึกทางลบ เช่น ความรู้สึกกังวล เศร้า เสียใจ สามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่
1. การผ่อนคลายด้วยการหายใจเข้า-ออกลึก ๆ จนกว่าอารมณ์ผ่อนคลาย
2. การทำสมาธิแบบต่าง ๆ
3. การทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทำให้เพลิดเพลิน เช่น ฟังเพลง ดูหนัง ปลูกต้นไม้ หรือ
ชมธรรมชาติ เป็นต้น

เทคนิคการเปลี่ยนแปลงความคิด


เทคนิคที่ใช้ในการจัดการเปลี่ยนแปลงความคิดของตนเอง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามปัญหาได้
1.เทคนิคการหยุดความคิด (Thought Stopping)
เทคนิคการหยุดความคิด เป็นเทคนิคสำหรับแก้ไขพฤติกรรมการคิดที่ไม่เหมาะสม
เช่น ย้ำคิด ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซ้ำซาก จนเป็นปัญหา หรือในกรณีที่บุคคลมีความคิดแง่ลบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งผุดขึ้นมาในสมองบ่อย ๆ ซึ่งความคิดเหล่านี้ทำให้เกิดความกังวล เศร้า เสียใจ เช่น ความคิดว่า "ฉันคงจะสอบไม่ผ่านแน่" "ฉันคงทำไม่ได้ " "ฉันคงแพ้แน่"
เทคนิคการหยุดคิด ทำได้ 2 แบบ คือ แบบง่าย และแบบฝึกในจิตนาการ
 1.1 เทคนิคการหยุดความคิดแบบง่าย มีวิธีการที่เป็นลำดับขั้นตอนดังนี้
(1) ทุกครั้งที่ความคิดทางลบนั้นผุดขึ้นมาในสมอง ให้ตะโกนบอกตนเองว่า "หยุด" (ซึ่งหมายถึง หยุดคิด) แล้วผ่อนคลายโดยการผ่อนลมหายใจเข้าออกลึก ๆ ช้า ๆ สัก 2-3 ครั้ง
(2) แทนที่ความคิดทางลบโดยการบอกตนเองด้วยข้อความทางบวก เช่น
"ฉันจะต้องสอบผ่าน" "ฉันทำได้ " "ฉันจะต้องชนะ"
 1.2 การหยุดความคิดแบบฝึกในจินตนาการ โดยทั่วไปแล้วการฝึกเทคนิค การหยุดความคิดแบบฝึกในจินตนาการนั้นจะมีนักจิตวิทยาเป็นผู้ฝึกให้ โดยเริ่มต้นการฝึกในห้อง การปรึกษาแล้วให้ผู้ฝึกนำไปฝึกเองต่อไป อย่างไรก็ตามนักศึกษาก็สามารถลองฝึกด้วยตนเองได้ โดยดำเนินการฝึก ตามขั้นตอนดังนี้
(1) ระบุความคิดที่ไม่เหมาะสม
(2) ระบุสภาพการณ์ที่ทำให้เกิดความคิดนั้น
(3) วิเคราะห์ผลที่ตามมาจากความคิดนั้น เช่น อารมณ์ หรือ พฤติกรรม
(4) นำความคิดนั้นมาจินตนาการเป็นภาพ และฝึกจินตนาการภาพ
(5) เหตุการณ์นั้นให้ได้รวดเร็วและชัดเจน
(6) เมื่อจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่เป็นความคิดที่ไม่เหมาะสม ให้ตะโกนคำว่า
"หยุด" หรือ "ไม่" ในความคิด
(7) ฝึกบอกตนเองให้หยุดคิดในใจได้ทันทีที่จินตนาการถึงเหตุการณ์ที่เป็น
ความคิดที่ไม่เหมาะสม 
2. เทคนิคการมองมุมใหม่ (Reframing)
การมองมุมใหม่ เป็นวิธีการเปลี่ยนความคิดโดยการหาแง่มุมมองทางบวกที่เป็นไปได้ในเหตุการณ์หรือข้อมูลทางลบ หรือการมองหาผลทางบวกที่เราอาจได้รับจากเหตุการณ์ร้ายที่เรากำลังเผชิญอยู่ เช่น
(1) การที่เราต้องทำงานหาเงินช่วยตัวเองเรียนแม้จะเหนื่อยมาก แต่ก็ทำให้เราเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็ง อดทน และมีความรับผิดชอบ
(2) การมองว่าเหตุการณ์ที่คุณแม่ไม่อนุญาตให้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อน เป็น
เพราะความห่วงใย กลัวเราจะประสบอุบัติเหตุ แทนมุมมองเดิมที่เคยมองว่า แม่ไม่รัก ไม่เข้าใจ ความต้องการของวัยรุ่น

เทคนิคทางจิตวิทยาที่ใช้ในการพัฒนาตน


เทคนิคทางจิตวิทยาที่ใช้ในการพัฒนาตน 
เทคนิคและวิธีการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับพฤติกรรมเป้าหมายของตนเองได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. เทคนิคการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง ซึ่งแบ่งเป็นเทคนิคย่อย 2 ประเภท คือ เทคนิคการจัดการควบคุมสิ่งเร้า (Stimulus Control) และเทคนิคการจัดการให้ผลกรรมตนเอง (Consequence Control)
2. เทคนิคการเปลี่ยนแปลงความคิด (Changing Cognition) เป็นเทคนิคและวิธีการที่ ใช้สำหรับการพัฒนาตนทางด้านความคิด
3. เทคนิคการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึก (Changing Affect) เป็นเทคนิคและวิธีการ ที่ใช้สำหรับ พัฒนาตนทางด้านอารมณ์ความรู้สึก
4. เทคนิคที่ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลพฤติกรรมเป้าหมาย เทคนิค การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง ได้แก่ การเฝ้าติดตามดูตนเอง (Self-Monitoring) การประเมิน ตนเอง (Self-Assessment / Self-Evaluation) และการวิเคราะห์ตนเอง (Self-Analysis)
เทคนิคที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท ดังนี้
1.1 เทคนิคการควบคุมสิ่งเร้า (Stimulus Control)
การควบคุมสิ่งเร้าในการพัฒนาตน หมายถึง การที่บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง โดยจัดการกับเปลี่ยนแปลงสิ่งเร้า ในสภาพแวดล้อมของตนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ ก่อนที่จะมีการลงมือกระทำพฤติกรรมนั้น ซึ่งมีเทคนิคดังนี้
(1) กำจัดหรือหลีกเลี่ยงสิ่งเร้า ที่ทำให้ / กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ เช่น ในการลดน้ำหนัก เมื่อรู้ว่าการเก็บตุนขนม และอาหารสำเร็จรูปไว้ในห้องพักหรือในบ้าน ทำให้รับประทานอาหารมากเกินพอดี ดังนั้น การกำจัดสิ่งเร้า ทำได้โดยการไม่ซื้อขนมและอาหารเก็บไว้ในห้อง
(2) กำหนดสิ่งเร้าที่เฉพาะเจาะจง สำหรับการทำพฤติกรรมที่ต้องการ เช่น ในการลดน้ำหนัก เมื่อรู้ว่าเกิดจากการรับประทานบ่อยครั้ งเมื่ออยู่นอกบ้าน การกำหนดสิ่งเร้าให้เฉพาะเจาะจง ทำได้โดยการกำหนดให้เฉพาะเจาะจงว่า จะรับประทานอาหาร เฉพาะที่โต๊ะอาหาร ที่บ้าน หรือที่หอพักเท่านั้น
(3) การเปลี่ยนสิ่งเร้าเพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม / ไม่ต้องการ เช่น ในการลดพฤติกรรมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เมื่อรู้ว่าตนเองชอบผ่อนคลายโดยการชอปปิ้งและจะต้องซื้อของที่ไม่จำเป็นติดมือเสมอ
การเปลี่ยนสิ่งเร้า ทำได้โดยการเปลี่ยนจากการผ่อนคลายในห้างสรรพสินค้าหรือตลาดนัดที่เต็มไปด้วยสิ่งของที่ชวนให้ซื้อ ไปเป็นการผ่อนคลายในสถานที่ธรรมชาติที่ไม่มีการซื้อ สิ่งของ เช่น ออกกำลังกายในสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สระว่ายน้ำ และโรงยิม เป็นต้น
1.2 เทคนิคการจัดการให้ผลกรรมตนเอง (Consequence Control)
การให้ผลกรรมตนเอง หมายถึง การที่บุคคลจัดการให้ผลกรรมหรือผลตอบแทน แก่ตนเองหลังจากที่ตนเองได้ทำพฤติกรรมที่พึงประสงค์แล้ว เพื่อทำให้พฤติกรรมที่ต้องการเกิดขึ้น ต่อ ๆ ไปอีก
เทคนิคการให้ผลกรรมมีทั้งการเสริมแรงและการลงโทษ แต่ในการทำโครงการ พัฒนาตนนั้น ขอเสนอแนะให้ใช้การเสริมแรงมากกว่าการลงโทษ ยกเว้นในกรณีที่เจ้าตัวคิดว่า จำเป็นและตนเองสามารถลงโทษตนเองได้จริง ทั้งนี้เพราะการลงโทษก่อให้เกิดผลต่ออารมณ์ความรู้สึก ซึ่งความรู้สึกถูกกดดัน เครียด โดยเฉพาะการลงโทษตนเองที่ทำด้วยตนเอง อาจทำให้เกิดความท้อแท้เมื่อทำพฤติกรรมเป้าหมายไม่ได้ และไม่อยากทำโครงการอีกต่อไป ทำให้โอกาสของการเลิกล้ม โครงการเสียกลางคันเป็นไปได้สูง ดังนั้นในการให้ผลกรรมต่อตนเอง จึงควรหาวิธีการให้ตัวเสริมแรง ซึ่งเป็นการให้สิ่งที่ทำให้ตนเองพอใจเมื่อสามารถทำได้ โดยตั้งระดับของพฤติกรรมเป้าหมายให้อยู่ในวิสัยที่สามารถทำได้จริงเป็นระยะ ๆ แล้วอาจจะค่อย ๆ เพิ่มระดับความเข้มของพฤติกรรมเป้าหมายในระยะต่อไป ในที่นี้จึงขอเสนอการจัดการ ให้ผลกรรมตนเองด้วย เทคนิคการเสริมแรงตนเองเท่านั้น
(1) การเสริมแรงตนเอง หมายถึง การให้ผลกรรมหรือผลตอบแทนแก่ตนเองหลังจากที่ทำพฤติกรรมที่พึงประสงค์แล้ว และมีผลทำให้ตนเองทำพฤติกรรมนั้นต่อไปอีก ซึ่งสิ่งที่เราให้แก่ตนเองแล้วมีผลทำให้เราทำพฤติกรรมนั้นซ้ำอีก เรียกว่า ตัวเสริมแรง
(2) ประเภทของตัวเสริมแรง
ตัวเสริมแรงที่นำมาใช้ในการเสริมแรงตนเองได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปจะเป็นสิ่งที่ตัวเอ งชอบและมีความหมาย สำหรับตนเอง ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่บุคคล ซึ่งแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้
1. ตัวเสริมแรงที่เป็นสิ่งของ เช่น ของขวัญ ของใช้ เสื้อผ้า น้ำหอม ดอกไม้ และอาหาร
2. ตัวเสริมแรงภายใน เช่น ความรู้สึกเป็นสุข ความรู้สึกพอใจ ความรู้สึกภาคภูมิใจ
3. ตัวเสริมแรงที่เป็นกิจกรรม เช่น การว่ายน้ำ การออกกำลังกาย การสังสรรค์ ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม ซื้อของ ทัศนาจร

(3) วิธีการเสริมแรงตนเองที่มีประสิทธิภาพ
วิธีการเสริมแรงตนเองในการพัฒนาตนที่ได้ผลดี มีลักษณะที่สำคัญ 3 ประการ คือ
1. ต้องกำหนดเกณฑ์ไว้ให้ชัดเจนก่อนตั้งแต่ขั้นวางแผนว่า ตนเองจะได้รับอะไร เป็นผลตอบแทน เมื่อทำพฤติกรรมเป้าหมายอะไร และมากเท่าไร ตัวอย่างเช่น ต้องอ่านหนังสือทุกวัน วันละ 2 ชั่วโมงได้ 1 สัปดาห์ แล้วจะไปดูภาพยนต์ 1 เรื่อง ซึ่งการกำหนดเกณฑ์นั้น อาจจะกำหนดเองหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้กำหนดให้ก็ได้
2. ต้องให้ทันทีที่สามารถทำพฤติกรรมพฤติกรรมเป้าหมายตามที่กำหนด จะทำให้ตนเองมีแรงจูงใจ กระตือรือร้น ที่จะทำพฤติกรรม เป้าหมายเพิ่มขึ้นอีก แต่ถ้ายืดเวลาการให้แรงเสริมหรือรางวัลหลังทำพฤติกรรมเป้าหมายไปนานแล้ว จะทำให้แรงจูงใจ ในการทำพฤติกรรมนั้นอีก ลดลงได้
3. ต้องให้ในปริมาณที่เหมาะสม การให้รางวัลตนเองที่มากเกินความต้องการ มีผลเสียทำให้คุณค่าของรางวัลลดลง และทำให้แรงจูงใจในการทำพฤติกรรมนั้นลดลงด้วย

จิตวิทยาทั่วไป


ความรู้สึกที่มีต่อ สี ในเชิงจิตวิทยา
ที่มา : forwarded email
สีแดง
ให้ความรู้สึกร้อน รุนแรง กระตุ้น ท้าทาย เคลื่อนไหว ตื่นเต้น เร้าใจ มีพลัง ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง ความรัก ความสำคัญ อันตราย
สีส้ม
ให้ความรู้สึก ร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุ่น ความคึกคะนอง การปลดปล่อย ความเปรี้ยว การระวัง
สีเหลือง
ให้ความรู้สึกแจ่มใส ความสดใส ความร่าเริง ความเบิกบานสดชื่น ชีวิตใหม่ ความสด ใหม่ ความสุกสว่าง การแผ่กระจาย
สีเขียว
ให้ความรู้สึก สงบ เงียบ ร่มรื่น ร่มเย็น การพักผ่อน การผ่อนคลาย ธรรมชาติ ความปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุม เยือกเย็น
สีน้ำเงิน
ให้ความรู้สึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแน่น เคร่งขรึม เอาการเอางาน ละเอียด รอบคอบ สง่างาม มีศักดิ์ศรี สูงศักดิ์ เป็นระเบียบถ่อมตน

สีม่วง
ให้ความรู้สึก มีเสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น มีอำนาจ มีพลังแฝงอยู่ ความรัก ความเศร้า ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักดิ์

สีฟ้า
ให้ความรู้สึก ปลอดโปร่งโล่ง กว้าง เบา โปร่งใส สะอาด ปลอดภัย ความสว่าง ลมหายใจ ความเป็นอิสระเสรีภาพ การช่วยเหลือ แบ่งปัน

สีขาว
ให้ความรู้สึก บริสุทธิ์ สะอาด สดใส เบาบาง อ่อนโยน เปิดเผย การเกิด ความรัก ความหวัง ความจริง ความเมตตา ความศรัทธา ความดีงาม

สีดำ
ให้ความรู้สึก มืด สกปรก ลึกลับ ความสิ้นหวัง จุดจบ ความตาย ความชั่ว ความลับ ทารุณ โหดร้าย ความเศร้า หนักแน่น เข้มเข็ง อดทน มีพลัง

สีชมพู
ให้ความรู้สึก อบอุ่น อ่อนโยน นุ่มนวล อ่อนหวาน ความรัก เอาใจใส่ วัยรุ่น หนุ่มสาว ความน่ารัก ความสดใส
สีเทา
ให้ความรู้สึก เศร้า อาลัย ท้อแท้ ความลึกลับ ความหดหู่ ความชรา ความสงบ ความเงียบ สุภาพ สุขุม ถ่อมตน

สีทอง
ให้ความรู้สึก ความหรูหรา โอ่อ่า มีราคา สูงค่า สิ่งสำคัญ ความเจริญรุ่งเรือง ความสุข ความมั่งคั่ง ความร่ำรวย การแผ่กระจาย

แบบทดสอบจิตวิทยา เส้นทางแห่งความฝัน
      แบบทดสอบนี้ ต้องใช้ปากกาและกระดาษซักหน่อยจะดีมากค่ะ พร้อมแล้วเริ่มเขียนคำตอบเลย

     1. วันหนึ่ง คุณจำเป็นจะต้องบุกป่าฝ่าดงเข้าไปในป่าแห่งหนึ่ง ตอนคุณเตรียมสัมภาระ คุณคิดว่าเข้าป่าจะต้องเอาเทียน ไปกี่เล่ม? (สมมุติว่าโลกนี้ยังไม่มีไฟฉายละกันนะคะ)

A. เอาไปไม่เยอะ ประมาณว่าใช้แสงจันทร์นำทาง
B. เอาไปเยอะเต็มที่ เท่าที่กระเป๋ายังเหลือที่ให้ใส่ได้

     2. เข้าป่าไปแล้ว เดินไปเรื่อยๆ ชมนกชมไม้ คุณคิดว่าสัตว์ตัวแรกที่คุณอยากเจอคืออะไร? และคุณคิดว่าลักษณะของมันเป็นอย่างไร? และคุณรู้สึกต่อมันอย่างไร? เช่น ตอบว่าผีเสื้อ เพราะคุณคิดว่ามันน่ารัก สวยงาม และคุณชอบมันมาก ฯลฯ

     3. แล้วคุณก็เดินไปอีก เดินไปเรื่อยๆ เกือบถึงพุ่มไม่ข้างหน้าแล้ว คุณก็ได้เจอกับสัตว์ตัวที่สอง คุณคิดว่าสัตว์ตัวที่สองที่คุณจะเจอคืออะไร? (เผื่อว่ามันจะได้เป็นเพื่อนคุณใน การเดินทางด้วยไง) และคุณคิดว่าลักษณะของมันเป็นอย่างไร? และคุณรู้สึกต่อมันอย่างไร?

     4. ว้าว.. เดินมาซะไกลในที่สุดก็ถึงแม่น้ำแล้ว มีเรือแจวลำเล็กจอดอยู่ใกล้ๆ และมองไปลิบๆตาเห็นสะพานอยู่ด้วย คุณต้องข้ามไปอีกฝั่ง คุณเลือกที่จะข้ามไปฝั่งกะโน้นอย่าง ไรดี?

A. ว่ายน้ำข้ามไปโลด เร็วดี เปียกหน่อย เดี๋ยวก็แห้ง
B. พายเรือดีกว่า ใช้ความพยายามหน่อย แต่ก็ไม่ต้องเสี่ยงเป็นหวัด หรือ ต้องเดินไปสะพานอีกตั้งไกล
C. เดินไปข้ามสะพานดีกว่า ยอมเสียเวลาหน่อย แต่ปลอดภัยกว่า

     5. ในที่สุด.. ก็เจอบ้านพักกลางป่าซักที เดินมาตั้งไกลกระหายน้ำจัง โอ้ว! นั่นโอ่งน้ำ ว่าแล้วรีบเดินไปเลย คุณคิดว่าโอ่งน้ำนั่นน่ะ จะมีน้ำอยู่ในปริมาณเท่าไหร่?? เช่น ล้นแล้ว ล้นอีก, เต็มเปี่ยม, ครึ่งนึง, 2 หยด, แห้งขอดเลย

     6. คุณเปิดเข้าไปในบ้านที่คุณหวังจะพึ่งพิงพักอาศัยในคืนนี้ คุณจินตนาการว่าเข้าไปแล้ว คุณจะพบโต๊ะอยู่กลางห้องกี่ตัว? และมีเก้าอี้กี่ตัวด้วย?

     7. ตื่นเช้าขึ้นมา เล่นสูดอากาศรอบบ้านดีกว่า ช่างสดชื่นจัง มีลานบ้านกว้างขวางหน้าบ้านด้วย คุณคิดว่าคุณอยากจะทำอะไรที่ลานหน้าบ้านสวยๆ สบายๆ โรแมนติกตรงนี้?? นึกถึงสิ่งที่คุณอยากจะทำเมื่อคุณอยู่ในที่ ที่สวยงาม 

ตอบครบแล้ว ดูการวิเคราะห์กันเลยค่ะ

     1.จำนวนเล่มของเทียนคือความสนใจต่อเพศตรงข้ามค่ะ... ถ้าเอาติดตัวไปมากก็แสดงว่าคุณมีความสนใจกับเพศตรงข้ามมาก ถ้าเอาติดตัวไปน้อยก็สนใจน้อยในเรื่องนี้

     2. สัตว์ตัวแรกที่อยากเจอ คือลักษณะความเป็นตัวเราค่ะ... ก็คือตามที่คุณได้บรรยายไว้เลย ใครเจอแรดก็ตัวใครตัวมันนะคะ คริ คริ คริ อ่ะล้อเล่นนน

     3. สัตว์ตัวที่สองที่อยากเจอ คือลักษณะของเพศตรงข้ามที่เรามักสนใจค่ะ... ก็คือตามที่คุณได้บรรยายไว้เลย อีกนั่นแหละ

     4. วิธีการข้ามแม่น้ำจะบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของคุณเมื่อเวลาที่คุณเจอปัญหาหรืออุปสรรค...

ถ้าข้ามโดยว่ายน้ำ ก้อแปลว่าเป็นคนตรงไปตรงมา ขวานผ่าซาก ลุยโลดไม่กลัวสิ่งใด
ถ้าพายเรือข้ามแปลว่าช่างประนีประนอม
ถ้าเดินไกลไปข้ามสะพานก้อคืออ้อมค้อม หรือการตัดสินใจไม่ค่อยหนักแน่นเท่าไหร่ และ เซฟตัวเองที่สุด

     5. จำนวนน้ำในโอ่งคือ ระดับความต้องการ ใส่ใจ เซ็กส์ ในตัวเรา... ใครที่น้ำเต็มโอ่งก้อยินดีด้วย(มั้ง) บางคนตอบว่าล้นโอ่งเลย ส่วนคนที่ตอบไปว่า เศษหนึ่งส่วนสี่เนี่ย เฮ่อ อิอิ

    6. จำนวนโต๊ะคือ แนวโน้มจำนวนคู่ชีวิตที่เราจะมีค่ะ จำนวนเก้าอี้คือจำนวนลูกๆที่เราอยากจะมี... คงไม่มีใครจินตนาการว่า บ้านกลางป่า มีโต๊ะเป็นสิบตัวน้าาา

     7. ลานหน้าบ้านคือความฝันของเราค่ะ คือที่ว่างที่เราจะทำอะไรก็ได้... ใครรักชอบอยากทำอะไร ก็นั่นแหละความฝันที่แท้จริงของคุณค่ะ

แบบทดสอบจิตวิทยา


ความรัก ความหวัง ความกลัว


เผยความเป็นคุณ!!
เตรียมกระดาษปากกาค่ะ จดคำตอบไว้ๆ
ข้อ 1. สมมติว่าคุณเจอสัตว์ประหลาดที่ดุร้ายน่ากลัวตัวหนึ่งกำลังอาละวาดพังบ้านช่องข้าวของไปทั่ว คุณคิดว่าทำไมสัตว์ประหลาดตัวนั้นถึงออกอาละวาดอย่างดุร้าย?? 
- มันหิวและกำลังล่าอาหาร 
- มันกำลังตามหาความรักที่หายไป 
- มันดุร้ายเพราะมันน่าเกลียดน่ากลัว 
- มันโกรธทุกอย่างในโลกนี้
ข้อ 2. ขณะที่คุณกำลังเดินชมงานศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ คุณเห็นภาพๆ หนึ่ง และคุณหยุดพิจารณาดูภาพนั้นอยู่นาน ภาพที่คุณเห็นเป็น...... - ภาพเหมือนจริง 
- ภาพวาดล้อเลียน 
- ภาพนามธรรม 
- ภาพทิวทัศน์ธรรมชาติ
ข้อ 3. ถ้าคุณมียางลบวิเศษที่สามารถลบอะไรก็ได้ 
- ลบตัวคุณเอง 
- ลบคนรักของคุณ 
- ลบมือที่สาม
ข้อ 4. คุณกำลังยืนดูภาพวาดอยู่ในงานนิทรรศการศิลปะ แล้วมีคนแปลกหน้าคนหนึ่งมายืนข้างๆ คุณ แล้วพูดบางอย่างกับคุณ คุณคิดว่าเค้าจะพูดอะไร?? ระหว่าง 
- รูปนี้สวยจังนะ 
- คุณคิดอย่างไรกับภาพนี้ 
- ขอโทษครับ…กี่โมงแล้ว 
- คุณรู้ไหมผมวาดภาพนี้เอง
ข้อ 5. คุณนอนอยู่ในโรงแรมที่มีวิวเป็นท้องทะเลสีฟ้าคราม แล้วคุณก็เคลิ้มหลับไป คุณคิดว่าเมื่อตื่นขึ้นมา คุณจะเห็นวิวนอกหน้าต่างเป็นอย่างไร? ระหว่าง 
- พระอาทิตย์เที่ยงวันที่เจิดจ้าอยู่เหนือทะเล 
- ทะเลมืดครึ้มภายใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่ดาว 
- ท้องทะเลที่ถูกปกคลุมด้วยไอหมอกเย็นๆ 
- พระอาทิตย์กำลังจะตกดินอยู่ตรงเส้นขอบฟ้า
ข้อ 6. ขณะที่คุณกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในบ้าน ก็มีเสียงเคาะประตู ดังนั้น คุณมองลอดช่องประตูคุณเห็นชายแปลกหน้า ดูจากการแต่งตัว คุณคิดว่าคงจะเป็นช่างซ่อมอะไรสักอย่าง คุณคิดว่าเขาเป็นช่างซ่อมอะไร 
- ช่างไฟ 
- ช่างประปา 
- ช่างแอร์ หรือ ช่างพัดลม 
- ช่างซ่อมโทรทัศน์ และเครื่องเสียง
ข้อ 7. สมมติว่าคุณเป็นนักร้องที่กำลังจะได้ออกอัลบั้มเดี่ยวเป็นของตัวเอง คุณอยากให้ปกเทปของคุณเป็นรูปอะไร?? 
- ภาพถ่ายสถานที่หรือวิวสวยๆ 
- ภาพการ์ตูน 
- ภาพนามธรรม 
- ภาพของตัวคุณเอง
ข้อ 8. มีกระดาษอยู่ 1 แผ่น ให้คุณใช้กรรไกรตัดกระดาษออกเป็น 2 ส่วน คุณจะตัดแบบใด? 
- ตัดตรงกลางแบ่งตรงๆ 
- ตัดเป็นเส้นโค้งกลับไปกลับมา 
- ตัดเป็นเส้นหยักๆแบบซิกแซก 
- ตัดเป็นเส้นโค้งมนเส้นเดียว
ข้อ 9. ส่วนไหนของขนมเค้กที่คุณจะเลือกกิน?? ระหว่าง 
- ส่วนที่มีสตรอเบอร์รี่ 
- ส่วนที่มีของตกแตงที่ทำจากพลาสติก 
- ส่วนที่มีของตกแต่งที่ทำจากน้ำตาล 
- ส่วนที่เป็นช็อกโกแลต 
- ส่วนที่มีเวเฟอร์
ข้อ 10. เมื่อคุณเดินไปตามถนนแล้วชนถังขยะล้ม คุณคิดว่าข้างในถังขยะใบนั้นมีอะไรอยู่?? ระหว่าง 
- ไม่มีอะไรเลยเป็นถังขยะว่างเปล่า 
- เป็นกองขยะกระจายเกลื่อนกลาดเต็มถนน 
- มีขยะที่เป็นเศษอาหาร หรือขยะสด 
- เป็นถุงดำใส่ขยะผูกไว้เรียบร้อย
ข้อ 11. คุณดูทีวีในห้องนั่งเล่น จนดึกจากนั้นคุณจึงปิดทีวีขึ้นไปนอน เมื่อคุณเปิดประตูห้องนอน คุณเห็นงูอยู่บนเตียง คุณทำอย่างไร 
- วิ่งหนี 
- ตกใจแต่ไม่กลัวมากนัก แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร 
- ตกใจแต่ไม่กลัวมากนัก แล้วคิดหาวิธีไล่หรือให้คนมาช่วยไล่มันไป (หรือคิดวิธีที่คุณจะฆ่ามัน)
ข้อ 12. คุณขับรถชมทิวทัศน์ริมชายหาด ซึ่งมีขึ้นเป็นระยะต้นปาล์ม เมื่อถึงจุดที่มีวิวสวยคุณจอดรถ แล้ววาดภาพเพื่อเก็บไว้ดู คุณจะวาดภาพต้นปาล์มทางขวามือให้มีลักษณะอย่างไร 
- สูงกว่าต้นปาล์มเดิม 
- สูงเท่ากับต้นปาล์มเดิม 
- เตี้ยกว่าต้นปาล์มเดิม
ข้อ 13. สมมติว่าคุณไปซื้อโดนัทแบบสอดไส้มาจากร้านเบเกอรี่ เมื่อกลับมาบ้านและเริ่มกิน คุณก็พบว่ามันไม่มีไส้ข้างใน คุณจะทำยังไงกับโชคร้ายครั้งนี้??ระหว่าง 
- เอาโดนัทที่ไม่มีไส้กลับไปเปลี่ยนที่ร้าน 
- พูดกับตัวเองว่า “มันเกิดขึ้นได้” แล้วก็กินโดนัทที่มีอยู่ 
- ไม่กินโดนัทที่ซื้อมาหันไปกินอย่างอื่นแทน 
- พยายามหาอย่างอื่นมาใส่เป็นไส้แทน เพื่อให้รสชาติดีขึ้น
ข้อ 14. ถ้ามีไข่ชนิดหนึ่งอยู่ตรงหน้าคุณ คุณคิดว่ามันเป็นไข่ของอะไร? ระหว่าง 
- ไข่งู 
- ไข่เต่า 
- ไข่ไดโนเสาร์ 
- ไข่ไก่

--- เฉลย ---
ข้อ 1. สัตว์ประหลาดเป็นตัวแทนของด้านมืดในนิสัยของคนเราทุกคน และความโกรธของสัตว์ประหลาดก็คือสาเหตุที่ทำให้คุณรู้สึกกดดันในชีวิต 
- มันหิวและกำลังล่าอาหาร : มันหิว คุณกำลังต่อสู้กับความอยากอาหาร คุณอาจจะกำลังควบคุมน้ำหนักหรืออดอาหารอยู่ 
- มันกำลังตามหาความรักที่หายไป : มันตามหารัก ความรักเป็นสาเหตุของความกดดันในชีวิตคุณ 
- มันดุร้ายเพราะมันน่าเกลียดน่ากลัว : มันน่าเกลียด คุณไม่พอใจในรูปลักษณ์ของตัวเองในบางแง่มุม 
- มันโกรธทุกอย่างในโลกนี้ : มันโกรธคนทั้งโลก คุณเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย และชอบที่จะจับผิดไปซะทุกอย่าง
ข้อ 2. ภาพที่คุณเห็นเป็นการสื่อถึงเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ 
- ภาพเหมือนจริง : คุณเป็นคนมั่นใจในตัวเอง 
- ภาพวาดล้อเลียน : คุณเป็นคนพูดเก่ง สนุกสนาน 
- ภาพนามธรรม : คุณเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ 
- ภาพทิวทัศน์ธรรมชาติ : คุณเป็นคนสุภาพอ่อนโยน
ข้อ 3. ถ้าคุณมียางลบวิเศษที่สามารถลบอะไรก็ได้ คุณอยากจะลบอะไรมากที่สุด?? 
- ลบตัวคุณเอง : คุณเป็นประเภทหนีปัญหา เมื่อเกิดปัญหาอะไรก็ตามขึ้นกับความรักของคุณ 
- ลบคนรักของคุณ : คุณเป็นประเภทที่ชอบความรัก มองความรักเป็นเรื่องสวยงาม 
- ลบมือที่สาม : คุณเป็นประเภทลุยที่จะไม่ปล่อยให้ปัญหาเรื่องความรักค้างคาจนเป็นปัญหาเรื้อรัง
ข้อ 4. คำตอบที่เลือก แสดงถึง วิธีที่คุณแสดงออกเมื่อพบใครคนหนึ่งเป็นครั้งแรก 
- รูปนี้สวยจังนะ : คุณเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและเป็นมิตรกับคนอื่นได้ง่าย 
- คุณคิดอย่างไรกับภาพนี้ : คุณเป็นคนที่คิดมากก่อนที่จะเข้าไปทำความรู้จักคนอื่น 
- ขอโทษครับ…กี่โมงแล้ว : คุณค่อนข้างจะเก็บตัว ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการทำความรู้จักผู้อื่น 
- คุณรู้ไหมผมวาดภาพนี้เอง : คุณมักจะตื่นเต้นเมื่อพบใครเป็นครั้งแรกและพยายามสร้างภาพเพื่อให้คนอื่นรู้สึกประทับใจ
ข้อ 5. วิวนอกหน้าต่างโรงแรม แสดงถึง สิ่งที่คุณต้องการจากความรัก 
- พระอาทิตย์เที่ยงวันที่เจิดจ้าอยู่เหนือทะเล : คุณต้องการความรักที่เร่าร้อน 
- ทะเลมืดครึ้มภายใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่ดาว : คุณให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ระหว่างคู่รักเป็นอย่างมาก 
- ท้องทะเลที่ถูกปกคลุมด้วยไอหมอกเย็นๆ : คุณต้องการคนรักแบบที่สามารถเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ 
- พระอาทิตย์กำลังจะตกดินอยู่ตรงเส้นขอบฟ้า : คุณต้องการความรักที่สวยงามและสมบูรณ์แบบ
ข้อ 6. คนที่มาเคาะประตู สื่อถึง ปัญหาในครอบครัว ที่คุณพยายามไม่สนใจหรือไม่ยอมรับ 
- ช่างไฟ : ความสามัคคี หรือความอบอุ่น ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือแสดงความคิดเห็นภายในครอบครัว 
- ช่างประปา : ความเข้าใจกันของคนในครอบครัว หรือไม่ได้ให้กำลังใจในการใช้ชีวิตต่อวัน 
- ช่างแอร์ หรือ ช่างพัดลม : ปัญหาจากนอกบ้านที่มีผลต่อครอบครัวคุณ อาจจะมาจากที่ทำงานของคนในครอบครัว หรือคนข้างบ้าน 
- ช่างซ่อมโทรทัศน์ และเครื่องเสียง : ความสนุกสนาน
ข้อ 7. สมมติว่าคุณเป็นนักร้องที่กำลังจะได้ออกอัลบั้มเดี่ยวเป็นของตัวเอง คุณอยากให้ปกเทปของคุณเป็นรูปอะไร?? รูปแบบปกเทปที่คุณเลือก คือ นิสัยที่คุณคิดว่าเป็นนิสัยที่ดีที่สุดในตัวคุณและต้องการให้คนอื่นรับรู้ถึงลักษณะนิสัยนี้ของคุณ 
- ภาพถ่ายสถานที่หรือวิวสวยๆ : คุณเห็นว่าตัวเองเป็นคนอ่อนโยนสุภาพ 
- ภาพการ์ตูน : คุณเป็นคนชอบสังคม พูดเก่ง และทำให้คนอื่นสนุกสนานเมื่ออยู่ด้วย สนานเมื่ออยู่ด้วย 
- ภาพนามธรรม : ภาพนามธรรม คุณเป็นคนมีความสามารถและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ - ภาพของตัวคุณเอง : คุณเป็นคนมั่นใจในตัวเองเป็นอย่างสูง จึงมักทำอะไรตามที่ตนเองมั่นใจว่าถูกต้องและทำอย่างจริงใจตรงไปตรงมา
ข้อ 8. วิธีการตัดกระดาษของคุณ แสดงถึงวิธีที่คุณจะใช้ในการตัดสัมพันธ์กับคนรัก - ตัดตรงกลางแบ่งตรงๆ : คุณเป็นคนเด็ดขาดที่สามารถจบความสัมพันธ์ได้ทันที ไม่มีการเสียใจ 
- ตัดเป็นเส้นโค้งกลับไปกลับมา : คุณเป็นคนไม่มีความเด็ดขาดในการตัดความสัมพันธ์ 
- ตัดเป็นเส้นหยักๆแบบซิกแซก : คุณใช้วิธีการรุนแรงในการตัดสายสัมพันธ์ให้ขาดสะบั้น 
- ตัดเป็นเส้นโค้งมนเส้นเดียว : คุณใช้วิธีการจบความสัมพันธ์แบบนุ่มนวล
ข้อ 9. ส่วนของขนมเค้กที่เลือกจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของคุณ - ส่วนที่มีสตรอเบอร์รี่ : คุณเป็นคนที่มีศีลธรรมและจะไม่ยอมทำผิดพลาดไม่ว่ากรณีใดๆ 
- ส่วนที่มีของตกแตงที่ทำจากพลาสติก : คุณเป็นคนทันสมัยอยู่เสมอ และชอบที่จะทำให้คนอื่นรู้สึกแปลกใจ 
- ส่วนที่มีของตกแต่งที่ทำจากน้ำตาล : คุณเป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่นและ ชอบที่จะได้อยู่ในที่ที่มีคนแวดล้อมอยู่เสมอๆ 
- ส่วนที่เป็นช็อกโกแลต : คุณเป็นคนที่มีเหตุผล เป็นผู้นำและรักที่จะได้ควบคุมสิ่งต่างๆ 
- ส่วนที่มีเวเฟอร์ : คุณเป็นคนโรแมนติกและมักจะใฝ่ฝันถึงการแต่งงานที่มีความสุข
ข้อ 10. การเตะถังขยะล้ม คือ บางสิ่งที่ถูกปกปิดอยู่ ถูกเปิดเผยให้โลกภายนอกมาเห็นขยะในถัง คือ สิ่งที่คุณอยากซ่อนจากสายตาของคนอื่น 
- ไม่มีอะไรเลยเป็นถังขยะว่างเปล่า : ใครตอบอย่างนี้คือพวกที่ไม่มีอะไรต้องปิดบัง 
- เป็นกองขยะกระจายเกลื่อนกลาดเต็มถนน : คุณพยายามจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเป็นคนตรงไปตรงมา แต่จริงๆแล้วคุณมีความรู้สึกที่ซ่อนเร้นภายในใจ 
- มีขยะที่เป็นเศษอาหาร หรือขยะสด : คุณมักจะเป็นกังวลและไม่อยากให้ใครรู้ถึงเรื่องนิสัยการชอบกินของคุณ 
- เป็นถุงดำใส่ขยะผูกไว้เรียบร้อย : คนพวกนี้ควบคุมตัวเองได้อย่างดีไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาให้ใครเห็น
ข้อ 11. ปฏิกิริยาของคุณเมื่อเห็นงู บ่งบอกถึง ทัศนคติ ของคุณต่อความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม 
- วิ่งหนี : คุณยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเพศตรงข้าม กลัวที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับใครสักคน 
- ตกใจแต่ไม่กลัวมากนัก แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร : คุณไม่กลัวที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนที่คุณพอใจ 
- ตกใจแต่ไม่กลัวมากนัก แล้วคิดหาวิธีไล่หรือให้คนมาช่วยไล่มันไป : ไล่มันไปคุณไม่ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับใครสักคนและถ้าคุณคิดหาวิธีที่จะฆ่างู แสดงว่าตอนนี้คุณคงเจอคนรักที่ถูกใจหรือคุณเป็นคนที่มีครอบครัวแล้ว
ข้อ 12. ความสูงของต้นปาล์ม คือความหลังฝังใจที่มีต่อคนรักเก่า 
- สูงกว่าต้นปาล์มเดิม : คุณไม่มีความผูกพันกับคนรักเก่าเหลืออยู่เลย สภาพจิตใจของคุณฟื้นกลับคืนมาใหม่เรียบร้อย 
- สูงเท่ากับต้นปาล์มเดิม : คุณยังผูกพันและมีความทรงจำเฉพาะในเรื่องที่ดีกับคนรักเก่า และถ้าคุณคิดจะรักใครสักสักคน ก็เพราะว่าคนๆ นั้นมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกับคนรักเก่าของคุณ 
- เตี้ยกว่าต้นปาล์มเดิม : คุณไม่ลืมเรื่องราวของคนรักเก่าได้
ข้อ 13. สิ่งที่คุณเลือกในสถานการณ์นี้ แสดงถึง บทบาทของคุณในหมู่เพื่อนๆเมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น 
- เอาโดนัทที่ไม่มีไส้กลับไปเปลี่ยนที่ร้าน : คุณเป็นคนที่เพื่อนๆสามารถพึ่งพาได้ ไม่ตกใจเมื่อสิ่งที่ไม่คาดหวังเกิดขึ้น 
- พูดกับตัวเองว่า “มันเกิดขึ้นได้” แล้วก็กินโดนัทที่มีอยู่ : คุณไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันกวนใจคุณโดยการยอมให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นและปล่อยให้มันเป็นไป 
- ไม่กินโดนัทที่ซื้อมาหันไปกินอย่างอื่นแทน : เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝัน คุณจะรีบตัดสินใจจัดการกับมันโดยเร็วที่สุด 
- พยายามหาอย่างอื่นมาใส่เป็นไส้แทน เพื่อให้รสชาติดีขึ้น : คุณมีความสามารถในการคิดหาวิธีแก้ปัญหาแบบใหม่ๆได้เสมอและเพื่อนๆของคุณก็มักจะยอมรับแนวคิดของคุณด้วย
ข้อ 14. ไข่ คือสัญลักษณ์ของรุ่นต่อไปและลูกของคุณ ไข่ที่คุณเลือกคือ ความหวังและความฝันที่คุณมีกับลูกตัวเอง - ไข่งู : งูคือตัวแทนของปัญญาและความร่ำรวย ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องการให้ลูกมี 
- ไข่เต่า : เต่าคือสุขภาพและอายุยืน คุณจึงอยากให้ลูกมีสุขภาพดีและความสุขทางกายภาพ 
- ไข่ไดโนเสาร์ : คุณอยากให้ลูกโตขึ้นเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร 
- ไข่ไก่ : คุณไม่ได้หวังหรือใฝ่ฝันอะไรเป็นพิเศษในตัวลูก คุณต้องการแค่ให้ลูกมีความสุขและความปลอดภัยก็พอวันที่: 2011-04-13 00:37:17
โดย: EZ RIYA

จิตวิทยาความรัก


สัญญาณบอกอาการมีกิ๊ก


ใช่มะ ว่า "การนอกใจ" เป็นปัญหาสุดฮอตฮิตของคู่เลิฟ ที่ลองเอาไปถาม "คนมีแฟน" เมื่อไหร่ละก็ ส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากให้แฟนตัวเองนอกใจไปมีกิ๊กมีก๊อกทั้งนั้นแหละว้า เพราะขืนรู้ขึ้นมาสิว่า แฟนปันใจไปให้คนอื่นคนไกล (หรือที่จริงใกล้ตัวเค้า) ละก็
นอกจากอีกฝ่ายจะเจ็บกระดองใจจนสุดเฮิร์ตและขาดความมั่นใจชนิดเกือบกู่ไม่กลับแล้ว ดีไม่ดีไอ้เรานี่แหละกลับต้องมานั่งใคร่ครวญเหมือนคนฟุ้งซ่าน ว่าตัวเองไม่ดีตรงไหนฟะ เค้าถึงใจจืดใจดำไปมีคนอื่นได้ลงคอ แถมยังอยากตีตัวออกห่างแฟน (ตัวจริง) เพื่อไปอี๋อ๋อออเซาะกะคนอื่นเป็นงั้นไป
โอ๊ย...คนเจ้าชู้หลายใจก็มักทำให้คู่รักเฮิร์ต (เจ็บปวด) แบบนี้แหละ แทนที่เค้าอยากจะสำเริงสำราญกับแฟนก็ไม่หรอก อยากไปลิงโลดกับกิ๊กคนที่เท่าไหร่ก็ม่ายรุของมันมากฝ่า
คำถามคือ หากใครมีแฟนแล้ว แล้วคุณกล้าบอกแฟนตามตรงรึเปล่าว่านอกใจไปมีคนอื่นน่ะ? เอ้า ลองไปถามตัวแทนของฝ่ายหญิงก่อนละกัน น้องตุ้ม วัย 20 เศษ ยืนยันว่ายังไม่เคยนอกใจแฟนนะ แต่ถ้าหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับตัวละก็ "เรื่องไรจะบอกเค้าล่ะเพ่ แต่น้องว่านะ ถ้าตัวเองจะนอกใจเค้าละก็ แสดงว่าเค้าต้องทำกะหนูก่อนแหง"....โอ๋ โอ๋ อย่าเพิ่งใจแป้วตูมตามไปก่อนสิจ๊ะ
ส่วนน้องบุ๋ม วัย 31 ปี พูดไว้น่าคิดแฮะว่า เรื่องเจ้าชู้หรือนอกใจน่ะเหรอ ส่วนใหญ่ฝ่ายหญิงไม่ค่อยเป็นกันหรอก "จะทำงั้นทำไมล่ะ ถ้าแฟนเค้าเอาใจใส่เราดีอยู่แล้ว ไม่มีใครอยากหาเรื่องใส่ตัว เชื่อดิ่" เออ...น่านน่ะสิ ถ้าแฟนรักเราจริงและยังดีกะเราอยู่ แล้วจะนอกใจไปหาอะไรเนอะ
งั้นให้ฝ่ายชายพูดมั่ง คุณเอ ท่าทางเป็นหนุ่มทันสมัย วัย 26 ยอมรับว่า การนอกใจแฟนน่ะเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างนึง ที่ใครๆก็สามารถเผลอใจได้ "แต่ถ้าหากจะให้บอกแฟนตามตรงว่า ผมนอกใจเธอ คงไม่ทำงั้นหรอก ของแบบนี้ใครจะบอกกันตรงฮ่ะ ยกเว้นพวกอยากเลิกกันให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเลยนั่นแหละ ถึงกล้าล่ะ" น่านน่ะสิ ขืนกล้าพูดก็แสดงว่ากล้าเลิกกันแหงๆ
ด้านคุณอาร์ม วัย 30 เศษ ตั้งข้อสังเกตว่า ถ้าผู้ชายนอกใจ ส่วนใหญ่แฟนสาวจะมีเซนส์ (ความรู้สึก) รับรู้ได้เองแหละว่าเค้ากำลังมีคนอื่น "ไม่ต้องให้บอกร้อก รับรองหล่อนรู้แน่ เพียงแต่จะ พูดว่า เธอรู้รึเปล่าเท่านั้น" แหม...เรื่องคอขาดบาดตายหยั่งงี้ถ้าเซนส์และลางสังหรณ์ไม่ดีก็แย่อ่ะดี้
ดังนั้น สัปดาห์นี้จึงอยากตั้งข้อสังเกตเท่านั้นแหละว่า มีสัญญาณอะไรบ้างน้อที่บอกได้ว่าแฟนคุณกำลังมีกิ๊ก เช่น...
1. เบื่อหน่ายและไม่อยากคุยกับแฟนตัวจริง เป็นสัญญาณ อ.ต.ร.อันตรายอย่างนึงนะถ้าเค้ายังแสดงอากัปอาการว่าสนใจแฟนมากๆละก็ เค้าต้องอยากคุย, อยากใกล้ชิด และอยากหนุงหนิงกะแฟนซี ไม่ใช่เห็นหน้าแฟนแล้วเซ็ง หนำซ้ำยังทำหน้าทำตาคล้ายไม่อยากเข้าใกล้ ไม่อยากพูดจาฉอเลาะต่อกระซิกด้วยเหมือนเก่า แล้วหันไปคุยกับเพื่อนอย่างเมามันแทน แถมถ้าทุกเย็น เค้าก็เอาแหละ อ้างว่ามีนัดสังสรรค์กะเพื่อนจึงไม่ค่อยกลับไปทานข้าวที่บ้าน เอ๊ะ...อย่างนี้ก็น่าสงสัยใช่มะ ว่าที่แท้แอบไปดู๋ดี๋จู๋จี๋กะกิ๊กซะละมั้ง
2. นัดกะแฟนแล้วชอบผิดนัดประจำก็คนเค้าไม่อยากสนใจไยดีกันแล้วนี่ แล้วจะให้เค้าจำเรื่องนัดเนิดกะแฟนไปทำมั้ย ฟังแล้วไม่เห็นซู่ซ่าเหมือนนัดกะกิ๊กเลย โห...เวลานัดกะแฟนตัวจริงน่ะทำเป็นอัลไซเมอร์ แต่พอนัดกะกิ๊กแล้ว โอ๊ย...โคตรกระตือรือร้นไปตามนัดเลย แถมยังไปตรงต่อเวลาซะด้วยดิ่ อย่างว่า แฟนมันเก่าเหลาเหย่ แต่กิ๊กยังเอ๊าะแถมหน้าใสไร้ริ้วรอยมาตอแย งี้ยังให้ฟันธงอีกเรอะ ว่าเค้าอยากเจอใครมากกว่ากัน...เชอะ เมื่อไหร่โดนกิ๊กทิ้งแล้วจะรู้สึ้ก!
3. อยู่กะแฟนก็เหมือนต่างคนต่างอยู่ แล้วอ้างว่างานยุ่งหรืองานเยอะ จึงทำท่าสะดิ้งตีตัวออกห่าง สุดท้ายก็ห่างเหินกัน เค้าไปทาง แฟนก็ไปอีกทาง แต่ทางที่เค้าไปน่ะมีกิ๊กรอออเซาะเค้าอยู่น่ะซี อย่างว่า ในเมื่อเขามีคนอื่นซุกไว้ ใจก็ลอยไปหาทางโน้นแหละ จะให้มาคลุกอยู่กะแฟนได้ไง ในเมื่อใจยังไม่อยากอยู่เล้ย
4. เค้าไม่ยอมรับโทรศัพท์ใกล้ๆแฟนตัวจริงเด็ดขาดเพราะเกรงว่าแฟนจะได้ยินคำสนทนาที่หยอดคำหวาน และหยอดคำอ้อนระหว่างเค้ากับกิ๊กน่ะสิ ตรงข้ามถ้าเผื่อเป็นโทรศัพท์ของที่ทำงานโทร.มาสอบ ถามอะไรเค้าสักอย่างดิ่ นั่นแหละถึงเป็นข้อยกเว้นที่เค้าจะคว้าโทรศัพท์แล้วเดินมาคุยโขมงโฉงเฉงข้างๆแฟนเลยเชียวล่ะ...อ่ะ ทำไมต้องเป็นงี้เรอะ ก็เค้าอยากโชว์แฟนให้รู้ไงว่า เป็นคนมุ่งแต่งาน แหม...พองานเข้าล่ะอยากโชว์ แต่หากกิ๊กโทร.มาเมื่อไหร่ ถ้าอยู่กะแฟนก็จะทำเป็นไม่รับซะงั้น
5. โกหกได้สารพัดเพื่อหลบเลี่ยงไปหากิ๊กบางทีอาการขี้จุ๊ ตอนแรกก็ไม่เนียนหรอก แต่พอทำบ่อยๆ บวกกับแฟนก็ดันใสซื่ออีกต่างหาก จึงคิดไม่ถึงนี่หว่า ว่าเค้าจะโกหกได้หน้าด้านๆ ด้วยการชักแม่น้ำทั้งห้าหนีไปกกกิ๊กสบายแฮ ดังนั้น พอโกหกแฟนได้ครั้งนึง เชื่อดิ่ เดี๋ยวเค้าจะยิ่งติดใจมุสาวาจาอีกแหงๆ ถ้าตราบใดแฟนจับไม่ได้ไล่ไม่ทันซะอย่าง ทีนี้ล่ะ วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็อย่าหวังว่าเค้าจะอยู่บ้านเป็นแฟมิลี่แมนนะยะ
6. พวกชอบนอกใจอาจหันมาใช้กลยุทธ์หันมาทำดีกะแฟนก็มีเพื่อให้แฟนตายใจไว้ก่อน ว่าใจเค้าไม่เคยลดเลี้ยวเคี้ยวคด จึงพยายามเอาอกเอาใจแฟนแบบขอไปที แต่ความจริงน่ะอยากไปซบกิ๊กมากกว่ากอดอีแก่ที่บ้านซะอีก เฮ่อ
นี่ละฮ้า....พวกไม่ซื่อสัตย์กะแฟนก็เป็นงี้แหละ
ที่มา เมอร์ลิน ไทยรัฐออนไลน์